วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมอบรม "English for Pleasure รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP วันที่ 26 เมษยน 2561


        ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม "English for Pleasure" วันที่ 26 เม.ย. 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา: ศภอ.http://clas.yru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรม English for Pleasure ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP  จำนวน 6 โรงเรียน (1)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (2)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา(3)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์(4)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ(5)โรงเรียนดำรงวิทยา(6)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา 

<<อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมอบรม "English for Pleasure>> วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

กิจกรรม "English for Pleasure รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP


        ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา: ศภอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรม English for Pleasure รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP  จำนวน 6 โรงเรียน (1)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (2)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา(3)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์(4)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ(5)โรงเรียนดำรงวิทยา(6)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกินา อาแล รักษาการผู้อำนวยการ ศภอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมอบรม English for Pleasure ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP


        เมื่อวันที่ 18 - 22 เมษายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา: ศภอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรม English for Pleasure ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 6 โรงเรียน (1)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (2)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา(3)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์(4)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ(5)โรงเรียนดำรงวิทยา(6)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล รักษาการผู้อำนวยการ ศภอ. เป็นประธานในพิธี กิจกรรมอบรม English for Pleasure ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

ดร.ศิริชัย นามบุรี เยียมชม ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


        ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เยียมชมพูดคุย และให้กำลังใจคณาจารย์ คณะทีมงานจัดอบรม และผู้เข้าร่วมอบรม ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังและอาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง”


        นักเรียนโครงการ SMP เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “รู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” เมื่อวันที่ 8 - 11 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ตำบล ท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน”รุ่นที่ 9 โดย ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ฝกร. ศปก.ทบ.) ได้ริเริ่มขยายผลโครงการ“รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน” ในชื่อ“รู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ร่วมกับคณะทำงานดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา โดยนำนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เคยผ่านการอบรม ตามโครงการฯ เดินทางไปดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สนับสนุนการปฏิบัติทางทหารในชื่อ “จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกับนิสิต นักศึกษาไทยพุทธและไทยมุสลิม ที่เคยผ่านการอบรมตามโครงการฯ และที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จากมหาวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเพื่อปลูกฝังการเป็นผู้เสียสละและคนดีในสังคม รวมถึงใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของกันและกัน สร้างความรัก ความผูกพันระหว่างเยาวชนในโครงการฯ ให้แน่นแฟ้นมาก ยิ่งขึ้น นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นอีกวาระหนึ่ง

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

         
อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบิหาร
          วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักเรียนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  และกล่าวรายงานโดย ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ประจำหลักสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และโรงเรียนยะหาศิริยานุกูล โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังและอาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
           ในการจัดค่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีโรงเรียนเป้าหมายในพื้นจังหวัดยะลา ๙ โรงเรียน จำนวน ๓๘๐ คน