วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง”


        นักเรียนโครงการ SMP เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “รู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” เมื่อวันที่ 8 - 11 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ตำบล ท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน”รุ่นที่ 9 โดย ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ฝกร. ศปก.ทบ.) ได้ริเริ่มขยายผลโครงการ“รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน” ในชื่อ“รู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ร่วมกับคณะทำงานดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา โดยนำนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เคยผ่านการอบรม ตามโครงการฯ เดินทางไปดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สนับสนุนการปฏิบัติทางทหารในชื่อ “จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกับนิสิต นักศึกษาไทยพุทธและไทยมุสลิม ที่เคยผ่านการอบรมตามโครงการฯ และที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จากมหาวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเพื่อปลูกฝังการเป็นผู้เสียสละและคนดีในสังคม รวมถึงใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของกันและกัน สร้างความรัก ความผูกพันระหว่างเยาวชนในโครงการฯ ให้แน่นแฟ้นมาก ยิ่งขึ้น นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นอีกวาระหนึ่ง
        ในการกิจกรรม โครงการ “รู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ครั้งนี้ นักเรยีนโครงการ SMP นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมระหว่างกัน และระหว่าง ผู้เข่าร่วมโครงการฯ กับชุมชนท่าสาปสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าถึงและเข้าใจ ในสังคม พหุวัฒนธรรม ศาสนาต่างๆในฐานะคนไทยด้วยกัน อย่างสันติสุข . เพื่อสร้างความรักและสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างกันและกัน อันจะนำไปสู่การร่วมกันรังสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในพื้นที่และประเทศชาติ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ เพื่อพัฒนาชิวิตความเป็นอยู่ในชุมชนท่าป และสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น