วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง การศึกษาทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา



เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.40 – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวนูรอัยนี มะฉุ ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง ศึกษาทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน (Digestive system of earthworm) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การอบรม TCAS คืออะไร ให้กับนักเรียนชั้น ม.6

      
          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมลุตฟีย์ ชั้น 2 อาคารลุตฟีย์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้มีการจัดอบรม เรื่อง TCAS คืออะไร ? เข้าใจได้ใน 3 นาที ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีอาจารย์ไซนะ เด็นอะสัน หัวหน้างานแนะแนวและนางสูไฮดา สาแม หัวหน้าฝ่ายวิชากการสามัญ เป็นผู้บรรยายให้กับนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ศึกษาโครงสร้างของพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้เปิดบริการใช้การเรียนการสอนทำปฏิบติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทำแลปปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง  ศึกษาโครงสร้างของพืช ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  โดยมีนักวิทยาศาสตร์ควบคุมและอธิบายการทดลอง และอาจารย์สายฝน บาหะลา อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา



ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง การวัดกระแสไฟฟ้าและการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า



         เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.40 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การวัดกระแสไฟฟ้าและการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีอาจารย์มารียะห์ มณีหิยา เป็นอาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การลงพื้นที่ 3 โรงเรียนใหม่ในเครือข่ายโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563


        เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ดร.ศริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมโครงการ SMP การลงพื้นที่ 3 โรงเรียนใหม่ในเครือข่ายโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

        ในการลงพื้นที่โรงเรียนใหม่ในเครือข่ายโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งนี้ เพื่อกำหนดแผน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน จำนวนห้อง ๒ ห้อง ต่อ 1 โรงเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งเน้นพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ พัฒนาครูผู้สอนระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ส่งเสริมให้นักเรียน ให้มีเจตคติ ทักษะ และสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาต่อปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หรือที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ทั้งหมดจำนวน 12 โรงเรียน แบ่งเป็น

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์





 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ( SMP) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดย นายรุสดี บาเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3.00 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  79    คน

LAB ฟิสิกส์ เรื่อง ลูกตุ้มอย่างง่าย Simple Hamonic

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้ทำการทดลองวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง ลูกตุ้มอย่างง่าย Simple Hamonic ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์นูซีลา จินตรา เป็นอาจารย์ผู้สอน


วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อบรมการเตรียมสารละลาย


👉เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. – 16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา อบรมการเตรียมสารละลาย โดยมีนางสาวซูไฮนี มูซอ วิทยากร นายอามัน วีรภัทรษฎากร นางสาวโซเฟีย อาแว ผู้ช่วยวิทยากร และอาจารย์อาบีเดาะ เจ๊ะมะ ควบคุมนักเรียน

Enjoy Science with SMP Prateep Witthaya School (M.5)


😊เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.45 น. – 13.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง การไทรเทรตกรด-เบส โดยมี นายอามัน วีรภัทรษฎากร วิทยากร นางสาวซูไฮนี มูซอ นางสาวโซเฟีย อาแว ผู้ช่วยวิทยากร และอาจารย์อาบีเดาะ เจ๊ะมะ ควบคุมนักเรียน

กิจกรรม การสร้างแบบจำลองหินหนืด ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา



          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 13.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวสุไรดา กูวิง ครูผู้สอนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ได้ทำกิจกรรมเรื่อง การสร้างแบบจำลองหินหนืด ให้แก่นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ช่วยในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลนักเรียนโครงการ SMP โดยใช้ข้อสอบวัดระดับความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563


        เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดยะลา กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อบูรณาการสู่ความสำเร็จของคณะกรรมการโครงการ SMP และโรงเรียนเครือข่าย กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลนักเรียนโครงการ SMP โดยใช้ข้อสอบวัดระดับความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมคริสตัน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมวางแผนการออกข้อสอบให้ตรงตามมาตฐาน ตัวชี้วัดให้หลักสูตรและเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทั้ง ๖ รายวิชา 1.วิชาฟิสิกส์ 2.วิชาชีววิทยา 3.วิชาเคมี 4.วิชาคณิตศาสตร์ 5.วิชาภาษาไทย 6.วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนในโครงการ รMP อย่างแท้จริง

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กิจกรรม Walk together เราจะเดินไปด้วยกัน

          เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดกิจกรรม  Walk together "เราจะเดินไปด้วยกัน" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (SMP) เป็นคนดำเนินกิจกรรม

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Lab ปฏิบัติการเคมี เรื่อง อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ



 
      ⏩⏩⏩เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้เปิดบริการใช้ในการเรียนการสอนวิชาเคมี เรื่อง อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยมีอาจารย์สุภาวดี สาแม เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเคมี

ฝึกทักษะกระบวนการคิด การสังเกตและการจัดลำดับด้วยเกมซูโดกุ



🔽เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนประทีปวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการบวนการคิด การสังเกตและการจัดลำดับด้วยเกมซูโดกุ โดยมีอาจารย์นาซูฮา นาดีแม เป็นอาจารย์ผู้สอน

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีเรื่อง การทดลองสมบัติกรด – เบสของสารละลายเกลือ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

ปฏิบัติการเคมีเรื่อง การทดลองสมบัติกรด – เบสของสารละลายเกลือ


          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 13.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวยารีย๊ะ บูงา ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีเรื่อง การทดลองสมบัติกรด – เบสของสารละลายเกลือ ให้แก่นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ช่วยในการสอนปฏิบัติการครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SMP

      
         วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 คณะการกรรมการดำเนินการโครงการ SMP นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน และเหน้าเหน้าที่โครงการ SMP ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพห้องเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดยะลา ซึ่งนำข้อมูลมาปรับแบบก่อสร้าง สำหรับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนให้มากที่สุดโดยลงพื้นที่สำรวจโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะบาบอลี) ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน และโรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SMP

   
         วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คณะการกรรมการดำเนินการโครงการ SMP นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน และเหน้าเหน้าที่โครงการ SMP ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพห้องเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดยะลา ซึ่งนำข้อมูลมาปรับแบบก่อสร้าง สำหรับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนให้มากที่สุดโดยลงพื้นที่สำรวจโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนผดุลศีลวิทยา ตำบลตะลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงซิแน อำเภอยะหา และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP งบประมาณปี พ.ศ. 2563


         วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP เพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ SMP ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และโรงเรียนเครือข่ายปี พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แลปปฏิบัติการเรื่องกายวิภาคของกบ โดยศึกษาระบบย่อยอาหารและระบบกล้ามเนื้อ


     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้มาใช้บริการห้องปฏิบิตกาาร เพื่อทำการแลปปฏิบัติการชีววิทยา ศึกษากายวิภาคของกบ โดยมีอาจารย์สายฝน บาหะลา เป็นอาจารย์ผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยในการปฏิบัติ

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของกบ 
          2. เพื่อศึกษาลักษณะหน้าที่ระบบย่อยอาหารและระบบกล้ามเนื้อของกบ

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แลปกริ๊งทดสอบความเป็นกรด – เบสโดยใช้กระดาษลิตมัส โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 13.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวยารีย๊ะ บูงา ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการทดสอบปฏิบัติการเคมีเรื่อง การทดสอบความเป็นกรด – เบสของสารละลายกรด - เบส โดยใช้กระดาษลิตมัส แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ช่วยการทดสอบในครั้งนี้

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แลปปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจากปลายรากหอม


     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้ทำการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส จากปลายรากหอม โดยมีอาจารย์สายฝน บาหะลา อาจารย์ผู้สอนวิชาชีวทยาและนักวิทยาศาสตร์อำนวยความสะดวกและเตรียมแลปปฏิบัติการในการทดลองในครั้งนี้ 

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การศึกษาการเคลื่อนที่และระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00– 09.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 smp ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาการเคลื่อนที่และระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน โดยมี อ.ซอปียะห์ มะบูมิ่ง อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์

1.สังเกตการเคลื่อนที่และทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน
2.สืบค้นข้อมูลและอธิบายกระบวนการย่อยอาหารของไส้เดือนดิน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติของสารละลายกรด-เบส

              

               เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.20 - 14.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติของสารละลายกรด-เบส ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีอาจารย์อุหมาด เดชอรัญ เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แจกหนังสือยืมเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษ ( SMP ) ได้ส่งมอบหนังสือเรียนให้กับโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ เพื่อแจกหนังสือยืมเรียนให้กับนักเรียนในโครงการ เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

โครงการเข้าศึกษา สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์แนวทางปฏิบัติงาน



ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 4 และ 5 โรงเรียนคัมภีร์วิทยาได้เข้าศึกษา สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต ณ หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1.ทันตแพทย์ (โรงพยาบาลบันนังสตา โรงพยาบาลธารโต)
2.ตำรวจ (สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา)
3.นักสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบันนังสตา)
4.วิศกรไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าเขื่อนบานลาง)
5.โปรแกรมเมอร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
6.บรรณารักษ์ (ห้องสมุดประชาชน)
7.เจ้าหน้าที่ ตม. (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
8.ช่างยนต์ (บริษัทพิธาน สาขาบันนังสตา)
9.นักบัญชี (ธนาคาร ธ.ก.ส สาขาบันนังสตา)