วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การลงพื้นที่ 3 โรงเรียนใหม่ในเครือข่ายโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563


        เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ดร.ศริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมโครงการ SMP การลงพื้นที่ 3 โรงเรียนใหม่ในเครือข่ายโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

        ในการลงพื้นที่โรงเรียนใหม่ในเครือข่ายโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งนี้ เพื่อกำหนดแผน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน จำนวนห้อง ๒ ห้อง ต่อ 1 โรงเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งเน้นพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ พัฒนาครูผู้สอนระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ส่งเสริมให้นักเรียน ให้มีเจตคติ ทักษะ และสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาต่อปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หรือที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ทั้งหมดจำนวน 12 โรงเรียน แบ่งเป็น
        เข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. 2559 จำนวน 6 โรงเรียน
          1. โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา
          2. โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
          3. โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
         4. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
         5. โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
         6. โรงเรียนดำรงวิทยา

        เข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โรงเรียน
         1.โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
         2.โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
         3.โรงเรียนประทีปวิทยา 

        เข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โรงเรียน
         1.โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
         2.โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
         3.โรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยาโรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น