วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กิจกรรม Walk together เราจะเดินไปด้วยกัน

          เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดกิจกรรม  Walk together "เราจะเดินไปด้วยกัน" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (SMP) เป็นคนดำเนินกิจกรรม

โดยมีวัถุตประสงค์ 
        1.เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกและถ่ายทอดความรุ้ให้แก่รุ่นน้องได้
        2.เพื่อให้นักเรียนถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าค่าย

       ⏩วันแรกกิจกรรม จะแบ่งออกเป็น 4 ฐาน คือ
 ➧ฐานที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์  จะเป็นการสอนเทคนิค การบวก ลบ คูณ และการหาร 

➧ฐานที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์    
       แรงตึงผิว (Surface tension) คือคุณสมบัติของพื้นผิวของของเหลว เป็นสิ่งทำให้เกิดบางส่วนของพื้นผิวของเหลวถูกดึงดูด (ยึดเข้าไว้ด้วยกัน) สู่พื้นผิวอื่น เช่น พื้นผิวของเหลวส่วนอื่น (การรวมตัวของหยดน้ำหรือหยดปรอทที่แกะกันเป็นลูกกลม)
แรงตึงผิวถูกทำให้เกิดขึ้นด้วยการดึงดูด (การดึงดูดของโมเลกุลกับโมเลกุลที่เหมือนกัน) เมื่อโมเลกุลบนพื้นผิวของของเหลวไม่ได้ล้อมรอบไปด้วยโมเลกุลที่เหมือนกันในทุก ๆ ด้านแล้ว โมเลกุลจะมีแรงดึงดูดกับโมเลกุลใกล้เคียงบนพื้นผิวมากขึ้น
แรงตึงผิวมีมิติของแรงต่อความยาวหนึ่งหน่วยหรือของพลังงานต่อพื้นที่หนึ่งหน่วยซึ่งทั้งสองมีค่าเท่ากัน แต่พลังงานต่อพื้นที่หนึ่งหน่วยอยู่ในพจน์พลังงานพื้นผิว ซึ่งเป็นพจน์ทั่วไปในนัยที่ใช้กับของแข็งไม่ค่อยใช้ในของเหล
       ➧ฐานที่ 3 วิชาภาษาไทย เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับ ความหมาย และความแตกต่างระหว่าง สํานวน  คําพังเพย  และสุภาษิต


 ➧ฐานที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ 
 ⏩วันที่สอง จะเป็นกิจกรรมถอดบนเรียนที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมและเล่นกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง       การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ที่จะถ่ายทอดความรุ้ให้แก่รุ่นน้องและนักเรียนยังสามารถแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบกิจกกรรมอีกด้วย

3 ความคิดเห็น:

 1. เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับ เป็นการแสดงความสามารถของเด็กในโครงการ SMP ด้วย

  ตอบลบ
 2. เยี่ยมครับ การลงมือทำกิจกรรมทำให้เกิดทักษะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ การจัดกิจกรรมรอบนี้ ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายด้านมากค่ะ

   ลบ