วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ศึกษาโครงสร้างของพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้เปิดบริการใช้การเรียนการสอนทำปฏิบติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทำแลปปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง  ศึกษาโครงสร้างของพืช ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  โดยมีนักวิทยาศาสตร์ควบคุมและอธิบายการทดลอง และอาจารย์สายฝน บาหะลา อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา
วัตถุประสงค์

1. นักเรียนสามารถทำสไลด์สดของราก และลำต้นพืชได้

2. นักเรียนสามารถใช้งานกล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของโครงสร้างราก และลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวได้

ศึกษาโครงสร้างภายในลำต้น
 วัสดุอุปกรณ์

1.พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่

2.ใบมีดโกน

3.สีซาฟรานีน

4.พู่กัน เข็มเขี่ย จานเพาะเชื้อและหยอดหยด

5.สไลด์และแผ่นปิดสไลด์

6.กล้องจุลทรรศน์

ภาพบรรยากาศการทดลอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น