วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP งบประมาณปี พ.ศ. 2563


         วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP เพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ SMP ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และโรงเรียนเครือข่ายปี พ.ศ. 2563 ประชุมวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
                         1.1ผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จำนวน 3 โรงเรียน การรับสมัครนักวิทยาศาสตร์/นักเรียนเข้าร่วมโครงการงบประมาณปี 2563 และ การรับสมัครนักวิทยาศาสตร์/นักเรียนเข้าร่วมโครงการงบประมาณปี 2563

ประชุมวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
                         2.1 กำหนดการลงพื้นประเมินโรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)

ประชุมวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         4.1 แผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ SMP ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และโรงเรียนเครือข่ายปี พ.ศ. 2563

ประชุมวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น