วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้มีการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องโปรแกรม Science Mathematic Ability Program (SMAP) โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้สอนในครั้งนี้

        ห้องปฏิบัติการ (laboratory) หรือห้องแล็บ (lab) คือสถานที่ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม และเป็นที่สำหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค ดั้งนั้นเพื่อให้การทดลองได้ผลดีหรือมีความผิดพลาดน้อยที่สุดและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ทดลองเอง ผู้ทดลองจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตน เช่น รู้ระเบียบข้อบังคับหรือข้อแนะนำในการเข้าห้องปฏิบัติการ รู้ถึงอันตรายที่แอบแฝงที่อยู่ในสารเคมี รวมถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เช่น การตวงสาร การอ่านฉลากสารเคมี การไทรเทรต  และเทคนิคการใช้ปิเปตเป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้
1.เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบระเบียบข้อบังคับหรือข้อแนะนำในการเข้าห้องปฏิบัติการ
2.นักเรียนสามารถเรียกชื่ออุปกรณ์และใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
3.นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานสำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์
4.เพื่อรับรู้ถึงความปลอดภัยในขณะที่กำลังใช้ห้องปฏิบัติการ
    

1 ความคิดเห็น:

  1. ดีครับ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องทดลอง

    ตอบลบ