วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โครงการ Clip Click: รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลุตฟีย์ ชั้น 2 อาคารลุตฟีย์ โรงเรียนพัฒอิสลามวิทยา โดยมี นายหิบบาน หะยีสาและ อาจารย์ปรึกษาและนักเรียนต้นแบบนักสื่อสารสร้างสรรค์  ให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทาง กระบวนการผลิตสื่อคลิปวิดีโอเพื่อรู้ทัน ภัยสื่อออนไลน์และตระหนักรู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ 
ขยายผลการจัดกิจกรรม โดยต้นแบบนักสื่อสารสร้างสรรค์ผลิตสื่ออื่นๆ เพื่อใช้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม สามารถนําไปขยายผลต่อในโรงเรียน ชุมชน และขยายวงอย่างกว้างขวาง โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาและโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ต้นแบบนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยจากสื่อออนไลน์มีทักษะในการเข้าถึงสื่อ
และสามารถวิเคราะห์ ประเมินสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เกิดการเสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อให้กับต้นแบบนักสื่อสารสร้างสรรค์
3. มีการเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในการรณรงค์การรู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์สู่สาธารณะ
4. ต้นแบบนักสื่อสารสร้างสรรค์ขยายผลการรู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์ ทักษะในการเข้าถึงสื่อ การ
วิเคราะห์ ประเมินสื่อ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ในประเด็นอื่น ๆ แก่เยาวชนในพื้นที่ต้นแบบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น