วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ บริการการวิชาการ ให้โรงเรียนบ้านบายอ


     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะครูวิทยาศาสตร์และนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านยอ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

      ทั้งนี้ทางโรงเรียนจึงได้มอบหมายให้ทางนักวิทยาศาสตร์และนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเราจัดรูปแบบเป็นการบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน โดยผ่านแลปปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 รายวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา จะจัดเป็นฐานการเรียนรู้โดยจะประกอบด้วย ฐานชีววิทยา ให้นักเรียนศึกษาความรู้พื้นฐานของการใช้กล้องจุลทรรศน์และศึกษาตัวอย่างที่เตรียมไว้ภายใต้กล้อง
ฐานเคมี ให้นักเรียนศึกษาพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าจากผลไม้ที่มีรถเปรี้ยว และศึกฝาาสารแขวนลอยที่มีอยู่ในแป้งข้าวโพด
ฐานฟิสิกส์ ให้นักเรียนศึกษาคุณสมบัติของคลื่น ผ่านถาดคลื่น

 แต่ละฐานจะมีนักเรียนเป็นพี่เลี้ยงประจำฐานที่จะมอบความรู้และสาธิตการทดลองให้ดู

     จากการบริการวิชาการทำให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์การจริงในการสาธิตการทดลองและฝึกประสบการณ์ในการสอน นักเรียนมีความภูมิใจตัวเอง กล้าแสดงออก มีความสุขในการเป็นผู้ให้ และยังช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ SMP ให้เป็นที่รู้จักโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นการขยายผลการพัฒนาห้องเรียน SMP ที่ดีมาก ๆ ครับ ยิ่งแชร์ประสบการณ์และห้องปฏิบัติการ โรงเรียน ครู และนักเรียนยิ่งได้ความเชี่ยวชาญ เกิดความเข้มแข็งครับ

    ตอบลบ