วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่องการทดสอบสมบัติบางประการของสารละลาย และการวัด pH ของสารละลายเกลือโดยใช้ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์


                     

             เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 - 20.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี  เรื่องการทดสอบสมบัติบางประการของสารละลาย และการวัด pH ของสารละลายเกลือโดยใช้ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยมีอาจารย์อุมีกัลซง จะปะกียา เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

การทดสอบสมบัติบางประการของสารละลาย

วัตถุประสงค์
1. ทำการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติบางประการของสารละลายได้
2. เปรียบเทียบสมบัติและระบุประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ได้


 จากการศึกษาสมบัติบางประการของสารละลายทำให้ทราบว่า สามารถจำแนกตัวละลายในสารละลายออกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 1.อิเล็กโตรไลต์แก่ 2.อิเล็กโตรไลต์อ่อน และ 3.สารนอนอิเล็กโตรไลต์


การวัด pH ของสารละลายเกลือโดยใช้ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์

วัตถุประสงค์
1. ทำการทดลองเพื่อศึกษาความเป็นกรด-เบสของเกลือที่ละลายในน้ำ โดยใช้ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์เป็นตัวบ่งชี้ได้
2. อธิบายเหตุผลที่สารละลายเกลือมีสมบัติเป็นกรด หรือเป็นเบส หรือเป็นกลาง พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาจากการทดลอง
สรุปผลการทดลอง เมื่อนําเกลือทั้ง 3 ชนิดมาละลายนําแล้ววัด pH ด้วยยูนิเวอร์ซลอินดิเคเตอร์ พบว่า NaCl มี pH ≈ NH4Cl ั < 7 และ CH3COONa pH > 7 อธิบายได้ดังนี • NaCl ละลายนําจะแตกตัวเป็น Na+ Cl- แต่ Na+ กับ Cl- เป็ นไอออนจากเบสแก่และกรดแก่จึงไม่ทา ํ ปฏิกิริยากับนํา H3O + และ OH- ยังคงเท่าเดิมสารละลายจึงเป็นกลาง• NH4Cl ละลายนํ้าแตกตัวเป็น NH4+ และ Cl- โดยที Cl- เป็นไอออนทีมาจากกรดแก่จึงมาทําปฏิกิริยากับนํ้า แต่ NH4+ ซึงเป็นไอออนทีมาจากเบสอ่อนจะทําปฏิกิริยากับนํ้าดังนี• NH4 + H2ONH4OH H3O+H3O ทีเพิ่มขึนทําให้ความเข้มข้นของ H3O+ มีมากกว่า OH- สารละลายจึงเป็ นกรด• CH3COONA ละลายนํ้าจะแตกตัวเป็น CH3COO- กับ Na+ โดยที Na+เป็นไอออนทีมาจาก เบสแก่จึงไม่ทาปฏิกิริยากับ H2O แต่ CH3COO- เป็นไอออนทีมาจากกรดอ่อนจึงทําปฏิกิริยากับนําดังนี ํ CH3COO- + H2O CH3COOH + OH- OH- ที่เพิ่มขึ้นทำให้ความเข้มข้นของ OH- ,มีมากกว่า H3O+สารละลายจึงมีสมบัติเป็นเบส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น