วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายกรด-เบส

            เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายกรด-เบส ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีอาจารย์ซารีฟะห์ อาวัง เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมี และมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

จุดประสงค์
     1.ทำการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติบางประการของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ได้
     2.อธิบายเหตุผลที่สารละลายอิเล็กโทรไลต์นำไฟฟ้าได้แตกต่างกัน
     3.จำแนกประเภทของสารละลาย โดยใช้การเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสและการนำไฟฟ้าของสารละลายเป็นเกณฑ์ได้
     4.อธิบายและสรุปได้ว่าสารใดเป็นอิเล็กโทรไลต์แก่ หรืออิเล็กโทรไลต์อ่อน

สมบัติของสารละลายกรด – เบส

สารละลายต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ละชนิดจะมีสมบัติแตกต่างกัน มีทั้งชนิดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือที่เรียกว่า มีสมบัติเป็นกรด และชนิดที่มีสมบัติเป็นเบส สารบางชนิดเป็นอันตราย แต่บางชนิดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ สมบัติของสารละลายกรด-เบส จึงเป็นเกณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์นำมาใช้ในการจำแนกประเภทของสาร

สารละลายกรด
กรด หมายถึง สารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ เมื่อละลายน้ำแล้วสามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน ( H+ )

สารละลายเบส
เบส คือ สารประกอบที่ทำปฏิกิริยากับกรด แล้วได้เกลือกับน้ำจะสามารถแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) เบสทุกชนิดจะมีรสฝาด

ภาพประกอบการทดลอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น