วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


        วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program  (SMP) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 ชั้น 6 ห้อง 606 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  โครงการเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จึงมีการจัดอบรมในครั้งนี้


         โดยมี นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษา โครงการ SMP เป็นวิทยากรการอบรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บบล็อก เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ มีความรู้เกี่ยวกับทำเว็บบล็อก โครงการ SMP สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียนประจำโครงการ และนักเรียนสามารถทำเว็บบล็อกในโครงการได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น