วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รับโล่รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

        วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร  มูหะมัด เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ เข้าร่วมรับโล่รางวัล "บริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 " ในงาน YRU Research Day 2023 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program, Yala Rajabhat University: SMP-YRU) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา หรือ โครงการ SMP-YRU โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เฉลิมยศ อุทยารัตน์ ประธานกรรมการและคณะพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ในวันนี้

            ในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ ศูนย์สันติวิธี (ศสว.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภ.4 สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 15 โรงเรียน ภายใต้แนวทางการศึกษาเพื่อความมั่นคง แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึง คณาจารย์ บุคลากร ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ ยกระดับคุณภาพการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและเท่าเทียม  ซึ่งเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในแก่เยาวชนในพื้นที่ให้ห่างไกลจากปัญหาความมั่นคงในทุกมิติอย่างยั่งยืนต่อไป


1 ความคิดเห็น:

  1. ทีมงานและเครือข่ายการทำงานโครงการ SMP-YRU ที่ดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มแข็ง ส่งผลให้โครงการฯ ได้รับรางวัลนี้ครับ ขอบคุณทีมงานทุกคน ทั้งทีม YRU และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการครับ

    ตอบลบ