วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย (โมเมนต์ของแรงคู่ควบ)


     วันที่ 9 กรกฎาคม 256ุ6 เวลา 14.30 - 16.00. น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย (โมเมนต์ของแรงคู่ควบ) ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โดยมีอาจารย์นายีบะห์ ลือแบซา เป็นอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการทำแลปปฏิบัติการกับนักเรียน
วัตถุประสงค์การทดลอง
    - อธิบายหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
หลักการ
    มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลประกอบด้วยขดลวดทองแดงเคลือบน้ำยา ที่พันรอบแกนสี่เหลี่ยมซึ่งอยู่ติดอยู่กับในสนามแม่เหล็กซึ่งติดอยู่กับแกนหมุนในสนามแม่เหล็ก
ปลายทั้งสองของขดลวดต่อกับขั่วของแบตเตอรี่ เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด ขดลวดจะเกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบกระทำให้ขดลวดหมุนรอบแกนหมุน

1 ความคิดเห็น: