วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนในเครือข่าย SMP-YRU จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี


        วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนในเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP - YRU) ประกอบด้วยโรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในโครงการ SMP-YRU จำนวน 80 คน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ ความมั่นใจในตนเองของนักเรียนในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบประสบการณ์ตรงจากวิทยากร สถานที่เฉพาะทาง อุปกรณ์ที่ทันสมัย และวิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  SCIENCE MUSEUM
        เปิดโลกใหม่แห่งการเรียนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและภูมิปัญญาไทย ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวอาคารรูปทรงลูกบาศก์ ขนาดใหญ่ 3 ลูก วางพิงกันอย่างสมดุล พบนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย ตลอดจนกิจกรรมที่ชวนทดลองค้นพบ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  NATURAL HISTORY MUSEUM
        ศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและคลังข้อมูลอ้างอิงวัสดุตัวอย่างทางธรรมชาติของประเทศไทย เรียนรู้วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและศึกษาด้านธรรมชาติวิทยา และการถ่ายทอดผลงานวิจัยของ อพวช.
ผ่านนิทรรศการทางธรรมชาติในพื้นที่ 3000 ตารางเมตร

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  INFORMATION TECHNOLOGY MUSEUM
        ค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ล้ำสมัยไปกับนิทรรศการด้านเทคโนโลยี การสื่อสารและสารสนเทศในรูปแบบชิ้นงานสื่อสัมผัส

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  RAMA 9 MUSEUM
        ศูนย์กลางการเรียนความหลากหลายของระบบนิเวศทั่วโลกแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด มนุษย์ ธรรมชาติ ศาสตร์พระราชา จากหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน1 ความคิดเห็น:

  1. ขอให้นักเรียนและคุณครูได้รับประสบการณ์ และนำมาใช้ในโรงเรียนครับ

    ตอบลบ