วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โครงการ SMP-YRU นำเสนอผลงานบริการวิชาการ เพื่อขอรับรางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

             วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร และนายไฮดี แวเด็ง เป็นผู้แทนคณะกรรมการโครงการ SMP-YRU เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานบริการวิชาการ เพื่อขอรับรางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสตร์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณทิต เป็นประธานในการนำเสนอผลงานในวันนี้ ได้นำเสนอผลการการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program, Yala Rajabhat University: SMP-YRU) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2565 มีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งมีผล  กระทบสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดช่องว่าทางการศึกษา และการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวนกว่า 2,864 คน พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนรอบโรงเรียน
            
            ในการนำเสนอผลการดำเนินงานครั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีผลผลิตและผลลัพธ์เชิงประจักษ์ โดยได้รับการสนับสนุนดำเนินการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่

1 ความคิดเห็น:

  1. ให้กำลังใจครับ SMP-YRU มีผลงานต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ในจังหวัดยะลาครับ

    ตอบลบ