วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี

        วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 08.50 - 10.35 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ นางสาววนิดา เหาะแอ ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี เรื่อง ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     จุดประสงค์
        1.ระบุความเป็นอันตรายของสารเคมีจากสัญลักษณ์และข้อมูลบนฉลากสารเคมี
       2. อธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้นและการปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมี เพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
        3. เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติ และวัดปริมาณต่างๆได้อย่างเหมาะสมวิดีโอ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น