วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เรื่อง การทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่างอิสระ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดำรงวิทยา

     
      
       วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้มีการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เรื่อง การทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่างอิสระ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องโปรแกรม Science Mathematic Ability Program (SMAP) เพื่อเพิ่มทักษะด้านการลงมือทำ เสริมเจตคติที่ดีในด้านวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มจินตนาการนอกเหนือจากบทเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการในครั้งนี้1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณครูผู้สอน และผู้บริหารที่ใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการอย่างคุ้มค่าครับ

    ตอบลบ