วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา


          เมื่อวันที่ 1-10 มีนาคม 2565 ผู้รับเหมาก่อสร้าง จากบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา เป็น ใน 3 โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ SMP - YRU ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อทำการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามแบบแผนการก่อสร้างและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียน
ในการลงพื้นที่ปรับปรุงในครั้งนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จัดทำโต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ อ่างล้างเครื่องแก้ว ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคุณครูและนักเรียน และเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบในการบริการวิชาการให้กับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป

          

1 ความคิดเห็น:

  1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทันให้บริการนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้ ทำให้โรงเรียนมีความพร้อม เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ สร้างอนาคตให้นักเรียนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    ตอบลบ