วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 2


        วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ อาคาร 25 เทคโนโลยีสารสนเทศ ลานกิจกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 2 ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตด้วยไอทีสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ได้แก่ (1) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (2)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (3) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ มีจำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 106 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการ SMP ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการ SMP ให้รู้จักประยุกต์ใช้โปรแกรมจากสื่อสังคมออนไลน์แบบสาธารณะ ด้วยโปรแกรม Google Apps for Education เพื่อบริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ และนักศึกษา ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น