วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา "โชว์ ช้อบ ชิม ช่วย"


        วันนี้ 15 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลาโครงการจัดห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรร โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา "โชว์ ช้อบ ชิม ช่วย" ครั้งที่ 1/2561 จัดนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา สถานศึกษาต่างๆ ที่นำกิจกรรมเด่น ของดี มาให้บริการให้ความรู้แก่ผู้สนใจ เพื่อจุดประกายความคิดของนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง ไปสู่ความสำเร็จ การมีงานทำ และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป
นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา กล่าวว่าเปิดพิธี กิจกรรม ศึกษาธิการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ภายใต้สโลแกน "โชว์ ช้อบ ชิม ช่วย" ครั้งที่ 1/2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงาน บุคลากรและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมขับเคลื่อนงานการศึกษาของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและยุทศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ เพื่อให้บริการด้านการศึกษาที่รวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน สังคม พึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ คือ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"


                                                             (อัลั้บมรูปภาพ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น