วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ปฏิบัติการเรียนการสอนเรื่อง การระเหยแห้ง โรงเรียนดำรงวิทยา

             วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.40 – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การระเหยแห้ง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติในครั้งนี้


จุดประสงค์ของการทดลอง

1. เพื่อแยกตัวละลายออกจากตัวทำละลาย โดยวิธีการระเหยแห้ง

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

1. กระบอกตวง

2. หลอดหยด

3. จานหลุมโลหะ

4. ตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมที่กั้นลม

5. สารละลายกรดแอซีติก เข้มข้นร้อยละ 1 โดยปริมาตรต่อปริมาตร

6. สารละลายโซเดียมคลอไรด์ เข้มข้นร้อยละ 1 โดยมวลต่อปริมาตร

7. สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต เข้มข้นร้อยละ 1 โดยมวลต่อปริมาตร

 

วิธีการทดลอง

1. นำสารละลายทั้ง 3 ชนิด ใส่ในจานหลุมโลหะแต่ละหลุม ชนิดละ 1 มิลลิลิตร

2. นำจานหลุมไปวางบนตะเกียงแอลกอฮอล์

3. รอจนของเหลวในแต่ละหลุมระเหยไปจนหมด สังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

 

อภิปรายผลการทดลอง

          จากการทดลองพบว่า เมื่อระเหยน้ำออกจนหมด สารละลายทั้ง 3 ชนิด จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คือ หลุมที่บรรจุโซเดียมคลอไรด์จะเกิดผลึกสีขาว หลุมที่บรรจุสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตจะเกิดผลึกสีม่วง ส่วนหลุมที่บรรจุกรดแอซิติกจะไม่มีผลึกเกิดขึ้น แสดงว่า สารละลายโซเดียมคลอไรด์และสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตเป็นสารละลายที่มีของแข็งเป็นตัวละลาย ส่วนสารละลายกรดแอซีติกเป็นสารละลายที่มีของเหลวเป็นตัวละลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น