วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นักเรียนในโครงการ SMP – YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา      เมื่อวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนดำรงวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการและการบริการวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลจากการได้รับการสนับสนุนให้โรงเรียนมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ SMP-YRU จึงนับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียน โดยกิจกรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมทั้งหมด มี 8 กิจกรรมด้วยกัน คือ

1.      การประกวด Make Me Make Media ระดับมัธยมศึกษา

2.      การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Scratch ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. การประกวดคลิปวิดีโอ เรื่อง เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4.      การแข่งขัน SUDOKU ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

5.      การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

6.      การประกวดโครงงาน IOT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

7.      การประกวด Science Show ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

8.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนดำรงวิทยา สามารถคว้ารางวัลมาได้ 4 รางวัล เป็น 2 รางวัลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2 รางวัล จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ SMP – YRU ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ การประกวด Make Me Make Media เป็นตัวแทนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และการประกวดโครงงาน IOT (Internet of Thing) ตัวแทนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดี ที่ได้เปิดเวทีเปิดโอกาส ให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ได้ฝึกทักษะสู่การเรียนรู้ต่อไปในอนาคตได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น