วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

กิจกรรม Be you Do you For you

    เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565  โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดกิจกรรม  Be you Do you For you" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (SMP) โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (SMP) เป็นคนดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้


โดยมีวัถุตประสงค์ 

        1.เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกและถ่ายทอดความรุ้ ประสบการณ์ ให้แก่รุ่นน้อง
        2.เพื่อให้นักเรียนรู้จักตัวตนและค้นพบในสิ่งที่ถนัดและสิ่งที่ชอบ

โดยจะจัดกิจกรรมทั้งหมด  5 กิจกรรมดังนี้
     1. กิจกรรมแสดงจุดยืน 
             วัตถุประสงค์ คือ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะแตกต่างและกล้าที่จะแสดงจุดยืนของตัวเอง
    2. Who am i ( MBTI ) 
             วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้รู้จักตัวเอง และ รู้จัก จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง
    3. Choose the besr choice 
             วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
   4. น้อยแต่มาก  
            วัตถุประสงค์ คือ  เพื่อให้มองเห็นและหันมามองความสุขรอบตัว ไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัว
   5. The light my future 
            วัตถุประสงค์ คือ แนะแนวการศึกษา

 ภาพดำเนินกิจกรรม


     การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ที่จะถ่ายทอดความรุ้ให้แก่รุ่นน้องและนักเรียนยังสามารถแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบกิจกกรรมอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น