วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

บทปฏิบัติการเคมี เรื่อง การทดลองวัดปริมาตรโดยใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ และการวัดมวลโดยใช้เครื่องชั่ง

            เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 - 20.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง การทดลองวัดปริมาตรโดยใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ และการวัดมวลโดยใช้เครื่องชั่ง ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP -YRU ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีอาจารย์ซารีฟะห์ ยามิน เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมี และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการทำแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

วัตถุประสงค์การทดลอง

1. ฝึกการใช้เครื่องชั่งและเครื่องแก้ววัดปริมาตรบางชนิด
2.เปรียบเทียบความแม่นในการวัดปริมาตรของกระบอกตวงและปิเปตต์

หลักการ
           ในปฏิบัติการเคมีจำเป็นต้องมีการชั่ง ตวง และวัดปริมาณสาร ซึ่งการชั่ง ตวง วัด มีความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ หรือผู้ทำปฏิบัติการ ที่จะส่งผลให้ผลการทดลองที่ได้มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าจริงความน่าเชื่อถือของข้อมูล สามารถพิจารณาได้จาก 2 ส่วนด้วยกัน คือ ความเที่ยง (precision)และ ความแม่น (accuracy) ของข้อมูล โดยความเที่ยง คือ ความใกล้เคียงกันของ ค่าที่ได้จากการวัดซ้ำ ส่วนความแม่น คือ ความใกล้เคียงของค่าเฉลี่ยจากการวัดซ้ำเทียบกับค่าจริง
1 ความคิดเห็น:

  1. การเรียนรู้ที่ได้ผลมากที่สุด คือการได้ลงมือทำ (ปฏิบัติ) ขอให้นักเรียนค้นหาตัวเองให้พบ เพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

    ตอบลบ