วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานีและแหล่งเรียนรู้จังหวัดสงขลา โรงเรียนประทีปวิทยา

.
                 เมื่อวันที่ 16-20 มกราคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP - YRU) โรงเรียนประทีปวิทยา ได้ไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่างๆผ่านแบบจำลองและข้อมูลที่หลากหลาย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี สารสนเทศ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP - YRU) โรงเรียนประทีปวิทยา ได้ไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปิดโลกทัศน์ เปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียน เพื่อต่อยอด รังสรรค์ และประยุกต์ใช้ในรายวิชาในอนาคตต่อไป
1 ความคิดเห็น:

  1. เยี่ยมมากครับ สร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน

    ตอบลบ