วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ร่วมกับผุู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่าย

            วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ เต็มดี อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร และเจ้าหน้าที่โครงการฯ รวมถึงผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าโครงการฯ และคุณครูที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 โรงเรียนในเครือข่าย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ร่วมกับผุู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม (25-201) ผ่านวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ระหว่าง มรย.กับโรงเรียนเครือข่าย และการจัดทำแผนพัฒนาคุณครู และนักเรียนในโครงการ SMP-YRU ประจำปีการศึกษา 2566 ของแต่ละโรงเรียน รวมถึงกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะจัดเวทีการนำเสนอผลการดำเนินงานของห้องเรียน SMP-YRU แต่ละโรงเรียน ที่จะจัดให้มีขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1 ความคิดเห็น: