วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นำเสนองานวิจัยโดยใช้โครงการ SMP-YRU เป็นฐานในงานประชุมวิชาการ INSCIC 2023 I

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงกา SMP-YRU ได้เข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC2023) ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566  
      สำหรับงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ได้ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง ารจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่งผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้างวิชาชีพในรายวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา ซึ่งเป็นงานวิจัยที่บูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือโครงการ SMP-YRU เป็นฐานวิจัย ซึ่งได้ดำเนินงานบริการในโครงการ SMP-YRU มาอย่างต่อเนื่อง 8 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน และมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 15 โรงเรียน ผลการนำเสนอเสนอ บทความได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ "รางวัลชนะเลิศ" การนำเสนอบทความประเภทบรรยาย "ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"  ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ ยังสามารถนำประเด็นปัญหาจากข้อเสนอแนะไปทำการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเครือข่าย SMP-YRU ได้อย่างหลากหลายประ เด็น โดยเฉพาะการยกระดับให้เป็นห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

      


     

  
 


   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น