วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการ SMP-YRU ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นำโดย ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU ระดับนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรสมัยใหม่ และด้านพลังงานทดแทน ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จำนวน 111 คน มีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ และ โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม เพื่อเพิ่มทักษะ เจตคติที่ดี และเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากฐานการเรียนรู้ สามารถนำมาบูรณาการในรายวิชา เพื่อต่อยอดและสร้างสรรค์ด้านวิชาการต่อไป รวมถึงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอด และการตัดสินใจศึกษาต่อ ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับวิทยากรจากหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (https://science.yru.ac.th/agriculture2016/) หลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ (https://science.yru.ac.th/animalsci2016/) หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (https://science.yru.ac.th/energy/) หลักสูตรสาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล (https://science.yru.ac.th/halalculinary/) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม (https://science.yru.ac.th/cosmetic/)  ทั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาแกนในสาขา โดยมีนักศึกษาร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยนำทักษะและความรู้จากชั้นเรียนสู่การปฏิบัติ

1 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่าย SMP-YRU ทุกคนครับ

    ตอบลบ