วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาจัดกิจกรรมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนบ้านวังสำราญ

 

        เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้ร่วมต้อนรับและเปิดห้องปฏิบัติการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสำราญ ระดับชั้น ม.1 - ม.6 จำนวน 120 คน โดยมีนักเรียนในโครงการ SMPเป็นโคชชิ่งในการเรียนรู้ประจำฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ เช่น ท้องฟ้าจำลอง กล้องส่องดูอาทิตย์ สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ หุ่นยนต์ STEM แลปปฏิบัติการชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี เป็นต้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สร้างเจตคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดรู้จักการแบ่งปัน ฝึกการเป็นผู้ให้และสร้างโอกาสการเรียนรู้ ฝึกทักษะการนำเสนอ การทำงานร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
เรียนอย่างสนุกสนาน.....มีความสุขกับการเรียนรู้ และดึงศักยภาพของตัวเองสู่สาธารณชน
🔬🔭🔍วิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไป มีอะไรๆมากมายให้เราค้นหา😇🔎

1 ความคิดเห็น: