วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา 904 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม อาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เทอดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยจัดให้มีกิจกรรมจัดป้ายนิเทศแสดงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีสัญลักษ์จราจรภายในโรงเรียน กิจกรรมการจัดเตรียมความพร้อมและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ STEM เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นแบบอย่างของโรงเรียนในการแสดงออกซึ่งการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 นับเป็นโอกาสและแรงบันดาลใจให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ส่งเสริมความรัก สามัคคีกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป


1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นกิจกรรมที่เป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ปีหน้าจะได้ร่วมกันจัดในภาพรวมของ SMP-YRU ครับ

    ตอบลบ