วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการทดสอบสารละลายกรดและสารละลายเบสในชีวิตประจำวัน

       เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 - 16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 SMP ณ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ในรายวิชาเคมี ปฏิบัติการเรื่องทดสอบสารละลายกรดและสารละลายเบสในชีวิตประจำวัน  โดยมีอาจารย์รุสนี สาแม เป็นผู้สอนและอธิบายการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์

วัถตุประสงค์
        1. อธิบายและทดสอบสารละลายกรดและสารละลายเบสในชีวิตประจำวันด้วยการะดาษลิตมัส
       2. จัดกลุ่มสารละลายที่ตรวจสอบเป็นสารละลายกรดหรือสารละลายเบส โดยใช้สมบัติการเปลี่ยนของกระดาษลิสตมัส
       3. สังเกตสีและระบุค่า pH  โดยตรวจสอบด้วยสารละลายยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์

การทดสอบความเป็นกรด - เบสของสารละลาย
     ความเป็นกรด - เบส หรือค่า pH ของสารละลายสามารถทดสอบได้โดยใช้อินดิเคเตอร์ 
  อินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบความเป็นกรด - เบส หรือค่า pH ของสารละลายได้แก่ 

     1. กระดาษลิตมัส มีสีแดงกับสีน้ำเงิน มีการเกิดขึ้น ดังนี้ 
        - สารละลายกรด หรือสารละลายที่มีค่า pH ต่ำกว่า 7 จะเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง แต่ไม่เปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสสีแดง 
        - สารละลายเบสหรือสารละลายที่มีค่า pH สูงกว่า 7 จะ เปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแต่ไม่เปลี่ยนสีของกระดาษ ลิตมัสสีน้ำเงิน 
        - สารละลายเป็นกลางหรือสารละลายที่มีค่า pH เท่ากับ 7 จะไม่เปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสทั้งสีแดงและสีน้ำเงิน 
     2. สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน เป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่มีสี เมื่อหยดสารละลายกรด สีของสารละลายจะคงเดิม เมื่อหยดสารละลายเบส สีของสารละลายฟีนอล์ฟทา      ลีนจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูม่วง แต่ถ้าเป็นเบสแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง 
     3. สารละลายยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ เป็นการนำอินดิเคเตอร์หลาย ๆชนิดที่มีการเปลี่ยนสีในช่วง pH ต่างกันมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม
   จึงสามารถบอกค่าความเป็นกรด - เบส ของสารละลายโดยบอกค่า pH ที่ละเอียด และถูกต้องยิ่งขึ้น 
   อินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบความเป็นกรด เบสของดิน 
        ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ เป็นตลับ ภายในมีกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ และบนตลับจะมีแผ่นเทียบสีค่า pH ตั้งแต่ 1 ถึง 14 
        ดินเป็นกรด จะเปลี่ยนสีกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์จากสีน้ำตาลเป็นสีแดง 
        ดินเป็นเบส จะเปลี่ยนสีกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ จากสีน้ำตาลเป็นสีเขียวน้ำเงิน 
        ดินเป็นกลาง จะไม่เปลี่ยนสีกระดาษยูนิเวอร์แซลดิเคเตอร์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น