วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เรื่อง การทดสอบคาร์โบไฮเดรต

        เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ามาใช้บริการ เพื่อทำการทดลองภาคปฏิบัติรายวิชา เคมี เรื่อง การทดสอบคาร์โบไฮเดรต โดยมี อาจารย์ วนิดา  เหาะแอ เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมี


         คาร์โบไฮเดรต ( Carbohydrates )  เป็นการที่ให้พลังงานและเป็นพลังงานสะสมในร่างกายอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ สารชนิดอื่น เช่น จำพวกสเตอรอยด์ คาร์โบไฮเดรตที่พบในกระแสโลหิต ได้แก่ กลูโคส กาแลคโตส ฟรุกโตส และเพนโตส แต่เนื่องจาก นำ้ตาลกลูโคสมีอยู่ในโลหิตมากกว่าชนิดอื่นๆ เมื่อกล่าวถึงนำ้ตาลในเลือด จึงเป็นที่เข้าใจกันว่า หมายถึง กลูโคสในเลือด เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตผิดปกติที่พบบ่อย ได้แก่ โรคเบาหวาน         วัตถุประสงค์ในการทดลอง
                   1 . เพื่อศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีบางประการของคาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆ
                 2. เพื่อให้ทราบถึงวิธีทดสอบคาร์โบไฮเดรตและสามารถใช้วิธีทดสอบเหล่านั้นจำแนก ความแตกต่างของคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิดได้
                 3. เพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณคาร์โบไฮเดรตในสารละลาย     
              จากการทดลองครั้งนี้ ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจถึงหลักการและวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณคาร์โบไฮเดรตในสารละลาย มากขึ้น

1 ความคิดเห็น:

  1. เยี่ยมมากครับ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ภูมิใจและสนุนกับการได้ลงมือปฏิบัติ เหตุที่นักวิทยาศาสตร์เมืองไทยมีจำนวนน้อย นักเรียนสนใจน้อย เพราะการเรียนเพื่อสอบเอาคะแนน ไม่มีโอกาสลงมือทำ ทำให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายครับ

    ตอบลบ