วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ติตตามนิเทศการเรียนการสอน พบปะผู้บริหาร เยี่ยมนักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และโรงเรียนดำรงวิทยา        วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการติดตามประเมินผล โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา นำทีมโดยอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล คณะกรรมการ อาจารย์ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ  อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ อาจารย์ฮูเซ็ง ชายนาดา อาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ อาจารย์ ดร.มนทกานต์ พิมเสน อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา และเจ้าหน้าที่ โครงการ SMP  เวลา 09.00 – 12.00 น. ลงพื้นที่ติตตามนิเทศการเรียนการสอน พบปะผู้บริหาร และเยี่ยมนักเรียนในโครงการ SMP ณ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นายซัลมาน ผดุง ผู้รับใบอนุญาต นายมูยาฮิด ผดุง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเวลา 13.00 – 15.30 น. ติตตามนิเทศการเรียนการสอนฯ ณ โรงเรียนดำรงวิทยา  มูหะมัดอาบีดีน บาระตายะ ผู้อำนวยการ มะรูดิง เจ๊ะมิง ผู้จัดการ
        ในการติตตามนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP คณะกรรมการติดตามประเมินผล มีประเด็นนิเทศดังต่อไปนี้ นิเทศด้านสภาพแวดล้อมโครงการ SMP ในโรงเรียน (Context) ได้มีการพบปะกับผู้บริหาร ครูผู้ พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เรียนรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับโครงการ SMP จากผู้บริหาร และสังเกตการเรียนการสอนของนักเรียนในโครงการ SMP นิเทศด้านปัจจัยนำเข้า (Input) เรื่องความพร้อมของครูผู้สอนและผู้รับผิดชอบห้องเรียนโครงการ SMP รวมถึงความพร้อมของ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการว่ามีความพร้อมในการใช้งานหรือไม่ และได้มีการสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่โครงการ SMP สนับสนุนหรือไม่  นิเทศด้านกระบวนการ (Process) มีกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนและครูผู้สอนเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่ และได้มีการสังเกตการจัดระบบบริหารจัดการของห้องเรียน SMP ว่ามีคุณภาพหรือไม่ นิเทศด้านผลผลิต (Product) นักเรียนมีเจตคติ ความรู้ ความเข้าใจ สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ SMP ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะการสอน การปฏิบัติการโดยเน้นให้นักเรียนลงมือทำ และผลลัพธ์ของการดำเนินงานโครงการ SMP ในภาพรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ SMP หรือไม่


 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
โรงเรียนดำรงวิทยา1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณกรรมการโครงการ SMP และผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมกันพัฒนาการศึกษาด้านวิทย์ คณิตศาสตร์ในพื้นที่ จชต.ครับ

    ตอบลบ