วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


ปฏิบัติการเคมี เรื่องการกลั่นอย่างง่าย


        วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้ทำการทดลองปฏิบัติการเคมี เรื่องการกลั่นอย่างง่าย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการกลั่น นักเรียนรู้วิธีและสามารถต่ออุปกรณ์การกลั่นได้และนักเรียนสามารถกลั่นแยกของเหลวให้บริสุทธิ์ได้ 
       
        การกลั่น เป็นกระบวนการเปลี่ยนของเหลวให้เป็นไอ โดยใช้ความร้อนแล้วทำให้ไอควบแน่นกลับเป็นของเหลวอีก การกลั่นใช้ในการทำให้ของเหลวบริสุทธิ์ หรือใช้แยกของเหลวชนิดหนึ่งออกจากของเหลวอื่น ๆ ได้ ซึ่งของเหลวเหล่านั้นจะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เรียกว่า การระเหย แตกต่างกัน 

            การกลั่น นอกจากจะนำมาใช้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของของเหลวแล้ว ยังสามารถใช้กลั่นสารละลายได้อีกด้วย การกลั่นสารละลาย เป็นกระบวนการแยกของแข็งที่ไม่ระเหยออกจากตัวทำละลายหรือของเหลวที่ระเหยง่าย โดยของแข็งที่ไม่ระเหยหรือตัวละลายจะอยู่ในฟลาสกลั่น ส่วนของเหลวที่ระเหยง่ายจะถูกกลั่นออกมา เมื่อการกลั่นดำเนินไปจนกระทั่งอุณหภูมิของการกลั่นคงที่แสดงว่าสารที่เหลือนั้นเป็นสารบริสุทธิ์  
  
ข้อมูลจาก : https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/distill.html

1 ความคิดเห็น: