วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่ติตตามนิเทศการเรียนการสอน

     
     
        เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานกรรมการฝ่ายบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล โครงการ SMP อาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยลัยราชภัฏยะลา และเจ้าหน้าที่โครงการ SMP ลงพื้นที่ติตตามนิเทศการเรียนการสอน พบปะผู้บริหาร ครูผู้สอน และเยี่ยมนักเรียนในโครงการ SMP ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
        ในการติตตามนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP คณะกรรมการติดตามประเมินผล มีประเด็นนิเทศดังต่อไปนี้ นิเทศด้านสภาพแวดล้อมโครงการ SMP ในโรงเรียนได้มีการพบปะกับผู้บริหาร ครูผู้สอน พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เรียนรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับโครงการ SMP จากผู้บริหาร และสังเกตการเรียนการสอนของนักเรียนในโครงการ SMP
1 ความคิดเห็น:

  1. การติดตามนิเทศโครงการห้องเรียน SMP-YRU มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการดำเนินงานห้องเรียน SMP-YRU อย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง สร้างจุดเด่นให้โรงเรียนเองด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อความยั่งยืนของโรงเรียนเองในอนาคต

    ตอบลบ