วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ได้มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน ระหว่างวันที่ 1- 12 มีนาคม 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ในลักษณะองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน ทักษะในการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข มีคุณค่า จึงได้จัดทำกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผูู้บริหารสถานศึกษา คณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา รับทราบถึงพฤติกรรม อันพึงและไม่พึงประสงค์ของนักเรียนขณะที่อยู่บ้าน เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทีแท้จริงของนักเรียนและผู้ปกครอง และนำข้อมูลทีได้จากการ เยี่ยมบ้านนักเรียนมาคัดกรอง ช่วยเหลือนักเรียนทีมีปัญหาทางด้านต่างๆ  

    
1 ความคิดเห็น: