วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑


        วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหลู่หุ้ย ชั้น ๖ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประธานหลักสูตรสาขาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และเจ้าหน้าที่โครงการ SMP เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปี พ.ศ.2561 ชี้แจงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรรหาคณะกรรมการและวิธีคัดเลือกการสนับสนุนวัสดุการศึกษาให้แก่นักศึกคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่ยวงานดำเนินงานโครงการ SMP ชี้แจงงบประมาณสนับสนุนให้หลักสูตรดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 9 โรงเรียน ชี้แจง(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ SMP รายงานแผ่น(ร่าง)ปฏิทินการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่องเสนอให้ทราบ ประกอบด้วย หน้าที่และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ SMP ผลสอบนักเรียนโครงการ SMP ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย การเพิ่มจำนวนโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณากิจกรรมโครงการ SMP ในปีงบประมาณ 2563 และเรื่องอื่นๆ
1 ความคิดเห็น: