วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส

   

    วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 09.20 - 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองเรื่อง  การไทเทรตกรด-เบส โดยมี อ.สูไวนะ เบ็ญดาโอะ เป็นผุ้สอนและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนแลบ
   วัตถุประสงค์การทดลอง
1.บอกความหมายของการไทเทรต สารละลายมาตรฐานและจุดสมมูลได้
2.ทำการไทเทรตเพื่อหาจุดสมมูลได้
3.คำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลจาการไทเทรตได้

การไทเทรตกรด-เบส หมายถึง กระบวนการหาปริมาณสาร โดยวิธีใช้สารละลายมาตรฐานที่ทราบค่าความเข้มข้นที่แน่นอน ให้ทำปฏิกิริยากับสารตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดและเบสที่เข้าทำปฏิกิริยากันพอดี โดยสังเกตุการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ เป็นเกณฑ์ในการบอกจุตยุติ (ในการทดลองนี้ใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดีเคเตอร์) ทำให้สามารถคำนวณหาความเข้มข้นหรือปริมาณของสารตัวอย่างดังกล่าวได้
- สารที่ไม่ทราบความเข้มข้นจะบรรจุในขวดรูปชมพู่เรียกว่าไทแทรนด์ (titrand)
-  ส่วนสารที่ทราบความเข้มข้นแล้วหรือเรียกว่าสารมาตรฐานจะถูกบรรจุในบิวเรตต์ เรียกว่าไทแทรนต์ (titrant)

ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
             
              HCl (aq) + NaOH(aq)  ⇆ Nacl (aq) + H2O (l)
วิดีโอ แสดงการไทเทรตสารละลายกรด-เบส โดยใช้ ฟินอล์ฟทาลีน เป็นอินดิเคเตอร์      
                จุดสมมูล คือ สารละลายเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีชมพูอ่อนภาพ       ซ้าย: เกินจุดสมมูล           กลาง:ไม่ถึงจุดสมมูล           ซ้าย:จุดสมมูล

ภาพประกอบการทดลอง


  จากการทดลองนักเรียนสามารถอธิบายหลักการไทไทเทรตและคำนวณหาปริมาณสารตัวอย่างจากข้อมูลที่ได้จากไทเทรตได้

1 ความคิดเห็น:

  1. ดูท่าทางนักเรียนสนุกกับการทดลอง ได้ลงมือปฏิบัติ น่าชื่นใจสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เครือข่ายร่วมกันพัฒนาในโครงการ SMP-YRU ครับ

    ตอบลบ