วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นักเรียนในโครงการ SMP เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

    เมื่อวันที่ 28 - 30 กันยายน 2561 ตัวแทนนักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสมบุรณ์ศาสน์ได้เข้าร่วมค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชื้นงาน 3 มิติ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


   เป็นกิจกรรมค่ายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานหรือสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสทางการศึกษาต่ออุดมศึกษาในอนาคต ในโควต้าพิเศษ
   หวังว่านักเรียนที่เข้าร่วมค่ายจะสามารถนำประสบการและความรู้ที่ได้มาไปต่อยอดทำโครงงานหรือสร้างนวตกรรมใหม่ๆ เพื่อทำเป็นผลงานในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันโครงงานเวทีต่างๆ ได้

1 ความคิดเห็น: