วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การศึกษาวิธีการผลิตพลังงานทดแทนโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

   วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาวิธีการผลิตพลังงานทดแทนโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยมี อ.มูฮัมหมัดซุกรี มาแจ เป็นผุ้สอนและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนแลบ

กระบวนการกลั่นลำดับส่วน

วัตถุประสงค์การทดลอง

1.การศึกษาวิธีการผลิตพลังงานทดแทนโดยวิธีการกลั่นลำดับส่วน

2.นักเรียนสามารถอธิบายหลักการกลั่นลำดับส่วนได้

3.ศึกษาการผลิตแอลกอฮอล์จากกระบวนการทางธรรมชาติโดยการหมัก

การผลิตแอลกอฮอล์โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
      การผลิตแอลกอฮอล์โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ทางชีวเคมี หรือเรียกอีกอย่างว่าการผลิตไบโอเอทานอล (Bio Ethanol) เป็นการผลิตโดยใช้วัตถุดิบจากทางการเกษตรจาพวกน้ำตาล แป้ง เซลลูโลส  เป็นต้น
 โดยการทดลองในครั้งนี้ ได้ใช้สารละลายกลูโคสผสมนำ้เชื้อยีสต์ และทิ้งไว้ 1 คืน เพือให้จุลินทรีย์เปลี่ยนนำ้ตาลเป็นแอลกอฮอล์ และแยกแอลกอฮอร์ที่ได้ให้บริสุทธิ์โดยวิธีการกลั่นลำดับส่วน จากนั้นทดสอบโดยการจุดไฟ ถ้าของเหลวที่กลั่นได้ติดไฟ แสดงว่าเป็นแอลกอฮอล์


วิดีโอ แสดงกระบวนการกลั่นลำดับส่วน

การกลั่นลำดับส่วน เป็นกระบวนการแยกของแหลวที่มีจุดเดือดที่ใกล้เคียงกันเพื่ิอให้ของเหลวที่
ต้องการให้บริสุทธิ์

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการทดลองนี้ คือ แอลกอฮอล์ ชนิดเอทานอลหรือ เอทิลแอลกอฮอล์  ซึงมีประโยชน์มากมาย เช่น ใช้ฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดแผล ขจัดคราบสกปรก  และบรรเทาอาการเจ็บปวดจากแมลงกัดต่อยได้  เป็นต้น     


ภาพประกอบการทดลอง


จากการทดลองนักเรียนสามารถทราบขั้นตอนและกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนในเบื้องต้น และสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนทางวิทยาศาสตร์ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักในอนาคตเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมเป็นพลังในการขับเคลื่อน

1 ความคิดเห็น:

  1. เยี่ยมเลยครับ ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงและปัญหาได้เลยครับ

    ตอบลบ