วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พิธีปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2


       วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย พร้อมด้วยอาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ, โรงเรียนประทีปวิทยา, โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา, โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา จำนวน 176 คน จัดขึ้นโดยโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมมือกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาไทยของนักเรียน ให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น