วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

         วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร  มูหะมัด คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program Yala Rajabhat University: SMP-YRU) ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นเครือข่ายการพัฒนาโดยใช้แนวทางการศึกษาเพื่อความมั่นคง ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ด้วยโดยแกรม Zoom Meeting ในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายการุณ สกุลประดิษฐุ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมในนี้

          สำหรับการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน "โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" หรือโครงการ SMP-YRU โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกิจกรรมหลักดำเนินการคือ กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการจัดสรรหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1 โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา (ปอเนาะกาสังบน) ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา  2 โรงเรียนผดุงศิลวิทยา ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา  และ 3 โรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะบาบอลี) ต.จ๊ะกว๊ะ อ.รามัน จังหวัดยะลา ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และจัดหา ติดตั้งครุภัณฑ์เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ ในส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย และห้องปฏิบัติการเสร็จทันใช้ก่อนการเปิดใช้ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้อย่างแน่นอน โครงการ SMP-YRU ยังได้เสนอให้พิจารณาขยายผลของโครงการต้นแบบ SMP-YRU ให้เป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญตามพันธกิจของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาในพื้นที่ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการเชิงบูรณาการในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ จชต. และใช้การพัฒนาด้วยการศึกษา สนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่เพื่อสันติสุขต่อไป

          นอกจากนั้น โครงการ SMP-YRU ยังส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักเรียน บุคลากรการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมรอบรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครู้สอนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย  SMP-YRU ร่วมกันทั้ง 15 โรงเรียน โดยในปีการศึกษา 2565 จะมีนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4-6 ได้รับโอกาส ลดช่องว่างทางการศึกษา โดยเน้นลงมือปฏิบัติการในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และการฝึกฝนให้มีทักษะและความสนใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

1 ความคิดเห็น:

  1. โครงการ SMP-YRU ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง เราจะร่วมพัฒนาเครือข่ายใน 15 โรงเรียนต่อไป

    ตอบลบ