วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กิจกรรม ชุมนุมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

กิจกรรม ชุมนุมวิทยาศาสตร์
     
        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ในคาบเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ นักเรียนโครงการ SMP ได้ทำการทดลอง ผ่าตัดไส้เดือน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาโครงสร้างภานในของไส้เดือน ได้ลงมือปฏิบัติการ ได้ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
การผ่าตัดไส้เดือน ศึกษาโครงสร้างภานในของไส้เดือน

โดยมีคุุณครูประจำวิชาเป็นผู้สอนและมีนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทดลอง ซึ่งหลังจากทำการทดลอง ก็ได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมามาอธิบายถึงโครงสร้างภายในของไส้เดือนนักเรียนโครงการ SMP เข้าร่วมกิจกรรม โครงฝึกอบรม โฆษกเยาวชน รุ่นที่ 2

         วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนโครงการ SMP ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงฝึกอบรม โฆษกเยาวชน รุ่นที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนในโครงการ SMP ได้เข้าร่วมจำนวน 4 คน  เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ กล้าคิดและแสดงออก นักเรียนได้พูดผ่านสื่อวิทยุเพื่อเปิด       โอกาศให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นโฆษก

กิจกรรมฝึกอบรม โฆษกเยาวชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น