วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

มรย.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลง (MoU) ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนและโรงเรียนเครือข่ายในโครงการ


ภาพเพิ่มเติม
วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP-YRU) ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลง (MoU) ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนและโรงเรียนเครือข่ายในโครงการทั้ง 6 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นายมะสบรี ฮารี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา นายอาหามะรูยามี มูยุ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมะอาหัดอิสลามมียะห์ นายรอซี เบ็ญสุหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ นางสาวนูรียะห์ เตาะสาตู ผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ นางสาวซากีย๊ะ อาบู ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์ และนายมารูดิง เจ๊ะมิง ผู้จัดการโรงเรียนดำรงวิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MoU) การดำเนินงานร่วมกันในโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หัวหน้าโครงการ นายวิทยาศิลป์ สะอา รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ หะยีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนายอัชลัม เบ็ญสุหลง รองหัวหน้าวิชาการสามัญโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกับผู้มีเกียรติ  โดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี นำเสนอความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานของโครงการ [สไลด์นำเสนอโครงการ  PDF]

      สำหรับเป้าหมายของการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลาครั้งได้แก่ การร่วมกันศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program : SMP) ที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดยะลา การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ต้นแบบสำหรับรองรับการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนเครือข่าย ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนห้องเรียน SMP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเริ่มในปีการศึกษา 2559 เป็นรุ่นแรก โดยเน้นสู่ความเป็นเลิศและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายให้มีความรู้ และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และงกบคณิตศาสตร์ ที่เน้นจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ สนุกสนาน และเน้นการปฏิบัติการทดลองได้จริง
     หลังพิธีลงนาม MoU ดังกล่าว มีพิธีมอบครุภัณฑ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บางส่วนมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท ให้แต่ละโรงเรียน (ยังไม่รวมการปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่โรงเรียน)  เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ของโรงเรียน และมีการประชุมเตรียมการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารโครงการจาก มรย. และคณะกรรมการจากโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อเร่งดำเนินการปรับหลักสูตร กำหนดปฏิทินวิชาการ การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การปฐมนิเทศ และการจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น