วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์

 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ทดลองจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ผ่านระบบ LMS Moodle โดยใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และโปรแกรม Google Meet ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2563 โดย นายสุมนัส อาแว ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์และเป็นหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP


ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนออนไลน์ นักเรียนไม่มีความพร้อมของอุปกรณ์และระบบเครือข่าย เนื่องด้วยการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการปรับเนื้อหาเดิมสู่รูปแบบใหม่ จำเป็นต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายที่พร้อมและสมบูรณ์ เพื่อให้ได้บทเรียนดิจิตอลที่มีคุณภาพ  ต้องมีความรู้และทักษะทั้งด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพอสมควร ความพร้อมของนักเรียนจะต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านจิตใจ และความรู้ ยอมรับในเทคโนโลยี ยอมรับการเรียนด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงความคิดเห็นและศึกษาความรู้ใหม่ๆ


           ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ นักเรียนได้ประสบการณ์ใหม่และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สามารถค้นหาและเข้าถึงบทเรียนได้

         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น