วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนเครือข่ายโครงการ (SMP) โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ณ ห้องประชุม โดยมี นายคอเหล็ด หะยีสะอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โครงการห้องเรียนพิเศษScience Mathematics Program (SMP)     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ พัฒนาปรับปรุงห้องและจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
     โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เป็นห้องเรียน ต้นแบบที่จะมาพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในพื้นที่ ที่สนใจจะไปเรียนต่อด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำลังก้าวไปสู่ยุค thailand 4.0 ที่ต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาพัฒนาประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น