วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา


        วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)  ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายเฮลมี่ แวนามะ ช่างเขียนแบบ นายฮาริซ ลาเต๊ะ ช่างเขียนแบบ นายซาฟาริ อุจามิ วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา พร้อมพบปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายคอเหล็ด หะยีสาอิ และคณะครูผู้สอนประจำโรงเรียน

        โครงการ SMP ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์โรงเรียนเครือข่าย โครงการ SMP จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและมีความสนใจ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนสามมารถนำความไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และการนำความรู้ไปใช้ขั้นสุดท้ายในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มีบทบาทเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการวิจัย คิดค้น ประดิษฐ์ และพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เสริมกำลังบุคลากรที่สำคัญและขาดแคลนในการพํฒนาประเทศ ได้แก่ แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีและนักสารสนเทศ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น