วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
🔽เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรึอิสลามวิทยามูลนิธิ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ มารายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 32 คน
🔼ขอขอบคุณนักเรียน และผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่านักเรียนในโครงการ SMP รุ่นที่ 5 จะเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สืบไป 

1 ความคิดเห็น: